________

LOADING

Garanti | Danmark | topgrass.dk for pros

GARANTI

Hos topgrass.dk er alle vore kunstgræsprodukter dækket af en begrænset garanti, som understøttes af vores fabrikant.

Hvert produkt har en specifik garantiperiode, afhængig af blandt andet tekniske egenskaber, anvendelse og/eller geografisk beliggenhed. Denne garanti gør sig gældende og skal forblive gældende i en periode på mellem seks (6) og otte (8) år. Garantien træder i kraft senest 14 dage efter, at Fix Effect har leveret de solgte kunstgræsprodukter, eller på datoen for installation af produktet, afhængig af hvilken af de to, der kommer først.

GENERELT

 

Topgrass.dk er et registreret varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark med registreringsnummer VA201800977.

 

Hjemmesiden topgrass.dk og alle subdomæner ejes og udvikles af:

 

FIX EFFECT IVS

Automatikvej 1,

2860 Søborg

Danmark

CVR number: 39543125

VAT number: DK39543125

 

 

GARANTI

 

Følgende betingelser gør sig gældende for denne begrænsede garanti for kunstgræsprodukter:

 

 • Kunde: Den virksomhed eller privatperson, som laver en bestilling og/eller underskriver en kontrakt/faktura med Sælger.

 • Sælger: Fix Effect IVS og/eller tilknyttede virksomheder

 • Parter: Fællesbetegnelse for Kunde og Sælger

 • Produkt: kunstgræsprodukter solgt af Sælger, og som indgår i Kundens ordre og/eller den underskrevne kontrakt/faktura.


Hvad dækkes af den begrænsede garanti?

 

 1. Fabriksfejl
  Sælger garanterer, at Produkterne leveres uden fejl i materiale eller håndværk på det oprindelige købstidspunkt. Syntetiske græsprodukter er underlagt normal slitage. Normal slitage er ikke at betragte som en fabriksfejl, og dækkes derfor ikke af denne garanti.
   

 2. Mængdebevarelse
  Sælger garanterer, at Produktet bevarer minimum 50% af fibermængden, for så vidt at følgende betingelser overholdes: 

  • Kunstgræsset installeres i henhold til instruktionsmaterialet på denne hjemmeside, og

  • Produktet er hensigtsmæssigt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesinstruktionerne på denne hjemmeside.

  
 

GARANTIRETTEN ER BEGRÆNSET TIL PRODUKTERSTATNING

 

Sælger erstatter efter eget skøn kun det beskadigede område af Produktet og inden for den periode, garantien gør sig gældende og med udgangspunkt i de i garantien fastsatte vilkår og betingelser.

 

Sælger leverer erstatningsvaren ex works (transport er ikke inkluderet).

 

Erstatningsvarens pris/værdi beregnes ved at gange det originale produkts købspris (dvs. den pris, kunden har betalt og som fremgår af den faktura, som er tilknyttet kravet) med en brøkdel baseret på antal måneder, garantien endnu gør sig gældende samt en nævner, som her er det samlede antal måneder, garantien i alt dækker over. Resultatet af denne beregning svarer til kravets værdi, som Sælger accepterer som erstatningsvarens værdi, og Kunden skal på sin side betale den del af erstatningsvarens købspris, som ikke er dækket af Sælger.

 

Garantien udelukker alle omkostninger forbundet med bortskaffelsen af det beskadigede Produkt samt installation af erstatningsproduktet. Der gives ingen former for økonomisk godtgørelse eller prisnedslag.


Denne garanti dækker udelukkende førsteklasses Produkter, og kan derfor ikke anvendes på produkter solgt som andenrangs eller irregulære produkter. Alle garantikrav skal sendes til Sælger i henhold til afsnittet ”Procedure for kravfremsættelse” i nærværende garanti.

 

I fald det pågældende Produkt ikke længere produceres, skal Sælger erstatte det beskadigede Produkt med et tilsvarende produkt til samme værdi. 


Garantien dækker den oprindelige Kunde, og kan således ikke overdrages til en tredjepart.

 

Garantiens dækningsperiode for erstatningsprodukter er begrænset til det oprindelige Produkt. Et erstatningsprodukt leveret under denne garanti vil således ikke forlænge garantiens dækningsperiode.

 

 

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER

 

Denne begrænsede garanti dækker ikke:

 

 1. Nogen former for omkostninger forbundet med bortskaffelsen af defekt materiale, forberedelse af anlægsområdet og installationsprocedurer.
   

 2. Skader forårsaget af uheld, ukorrekt brug af produktet, bevidst eller ubevidst misbrug, udfyldning med forskydninger til følge, mislighold, eller enhver anden form for ikke-almindelig behandling af Produktet.
   

 3. Skader forårsaget af gentagen aktivitet, for eksempel ved brug af Produktet som landingsbane, glidebane eller andre højfriktionsaktiviteter.
   

 4. Skader som følge af ukorrekt installation, forsømmelighed, vandindtrængning, oversvømmelse, slidmærker, trykmærker, klippemærker/afklipninger, skader i forbindelse med fragt, ændringer, eller enhver form for slid eller skade forårsaget af uforudsigelige naturfænomener.
   

 5. Skader som følge af Kundens forsømmelse af vedligehold af Produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.
   

 6.  Skader opstået efter forsøg på reparationer, udskiftning eller almindelig vedligeholdelse.
   

 7. Skader som stammer fra brugen af rengøringsmidler eller kemikalier, klæbemidler, dyr eller almindelig forsømmelse.
   

 8. Skader i form af skrumpede eller smeltede fibre i produktet på grund af tilbagekastning af lys, solforstørrelse eller andre kilder til ekstrem varme.
   

 9. Forandringer i Produktets udseende grundet lysbrydning, herunder også tilstedekomsten af svage linjer og/eller mathed. 
   

 10. Forandringer i Produktets farve. Kunden skal være opmærksom på, at der, såvel her som ved alle andre fabriksfremstillede produkter, i den enkelte portion af farvestof anvendt i produktionen kan forekomme små variationer i skygge og farvetone. Disse minimale farveforandringer dækkes ikke under denne garanti.
   

 11. Fejl i det strukturelle underlag, hvad end der er tale om ukorrekt forberedelse af underlaget eller dårligt design. Kunden accepterer, at han/hun er ansvarlig for, hvordan installationen foregår, såvel som for de disponible redskaber og redskabernes og udstyrets tilstand, der anvendes til installationen. 
   

 12. Graden af komprimering eller integritet i underlaget på hvilket Produktet installeres. Enhver skade på Produktet forårsaget af underlaget eller betingelserne i samme dækkes ikke af garantien.
   

 13. Skader forårsaget af spidse sko og hæle, metalknopper eller lignende fodtøj, som Produktet ikke er beregnet til, indgår ikke i garantien. 

 

 

 

INGEN UDTRYKKELIGE ELLER INDIREKTE GARANTIER

 

Denne garanti omfatter ingen tredjepartsgarantier, hverken udtrykkelige eller indirekte.


Ingen enkeltperson, hverken installatør, medarbejder i Sælgers virksomhed, fabrikant eller nogen anden kan autorisere erstatningsansvar på vegne af Sælger.

 

Sælgers kunstgræsprodukter er beregnet til at modstå en vis grad af almindelig slitage, hvilket derfor ikke kan betragtes som en fabriksfejl. På ethvert kunstgræs hvor der gås, løbes og leges, må man forvente en almindelig, gradvis slitage og afmatning.

 

Sælger står fuldt ud bag kvaliteten i Produktet, og Kunden kan forvente mange års brug og udnyttelse af det.

 

 

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

 

Sælgers ansvar er begrænset til værdien af det pågældende materiale under denne garanti.

 

Sælger kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabte indtægter og overskud, brugstab eller lignende former for økonomisk tab, såvel som indirekte, særlige, tilfældige, eventuelle, straferstatninger og lignende skader som opstår på baggrund af eller i relation til en sådan klausul.

 

 

 

KUNDENS FORPLIGTELSE TIL AT INSPICERE PRODUKTET VED LEVERING

 

Kunden skal hurtigst muligt inspicere det leverede Produkt og meddele Sælger skriftligt om enhver form for fejl, mangler eller ikke-konformitet inden for 14 dage fra og med leveringsdato.

 

Uanset faktorer, der eventuelt måtte modsige dette, fastslås det hermed, at Kunden, i fald han/hun ikke inspicerer og kommunikerer eventuelle fejl, mangler og ikke-konforme detaljer i Produktet, accepterer Produktet ”som beset”, og Sælger skal ikke forpligtes og/eller holdes ansvarlig i forhold til sådanne fejl og mangler.

 

 

 

OVERDRAGELSE

 

Kunden må ikke overføre, videregive eller på anden vis overdrage rettigheder helt eller delvist under denne garanti, uden at Sælger på forhånd har givet sit samtykke. Foretages en sådan overdragelse uden en skriftlig forhåndsgodkendelse fra Sælger anses den for ugyldig og vil ikke have nogen gyldighed eller virkning.

 

 

 

ÆNDRINGER

 

Nærværende garanti udgør de endelige og eksklusive betingelser i forhold til Produktets garantier, og disse kan ikke ændres uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Sælger.

 

 

PROCEDURE FOR KRAVFREMSÆTTELSE

 

Alle krav under denne garanti skal fremsættes skriftligt, og sammen med den skriftlige kravfremsættelse skal vedlægges et kundebevis (faktura). Alle kravfremsættelser skal sendes skriftligt til  contact@topgrass.dk

 

For det tilfælde, at Kunden ikke meddeler sit krav i overensstemmelse med ovennævnte procedure, er Sælger berettiget til at afvise såvel det pågældende som andre krav under denne garanti. 

 

 

GÆLDENDE LOV

 

Denne garanti skal reguleres og fortolkes af dansk lov, og parterne skal således anerkende den danske ret som eksklusiv kompetence. 

© 2019 Kunstgræs i Danmark | topgrass.dk

Fix Effect IVS er ejere af topgrass.dk

Automatikvej 1, 2860 Søborg, Danmark

Privat Politik    |    Vilkår og betingelser   |   Garanti   |   Sitemap   |   Levering i hele Danmark   |  Kontakt


contact@topgrass.dk

+45 50 65 86 75

CVR No: 39543125 | VAT: DK39543125